Posted on

Syndicate in Somali is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.

In Somali how do you say syndicate? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Q: What’s syndicate in Somali? A: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
How to say syndicate in Somali. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Say syndicate in Somali. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
The Somali word for syndicate is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
How do you say syndicate in Somali? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali vocabulary. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate, Somali translation: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
What is the Somali word for syndicate? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
What’s the Somali word for syndicate? It’s ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali translation. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
The Somali translation of syndicate is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Somali word for syndicate: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Translation of syndicate in Somali: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali is ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
In Somali translation of syndicate. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
Syndicate in Somali vocab. Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.
What’s the Somali for syndicate? Ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.

Somali

for

syndicate

: ka iibin OR sawiro OR maqaalo iwm wargaysyo kala duwan.

Posted on

Sentence in Somali is weedh OR xukun.

In Somali how do you say sentence? Weedh OR xukun.
Q: What’s sentence in Somali? A: weedh OR xukun.
How to say sentence in Somali. Weedh OR xukun.
Say sentence in Somali. Weedh OR xukun.
The Somali word for sentence is weedh OR xukun.
How do you say sentence in Somali? Weedh OR xukun.
Sentence in Somali vocabulary. Weedh OR xukun.
Sentence, Somali translation: weedh OR xukun.
Sentence in Somali: weedh OR xukun.
What is the Somali word for sentence? Weedh OR xukun.
What’s the Somali word for sentence? It’s weedh OR xukun.
Sentence in Somali translation. Weedh OR xukun.
The Somali translation of sentence is weedh OR xukun.
Somali word for sentence: weedh OR xukun.
Translation of sentence in Somali: weedh OR xukun.
Sentence in Somali is weedh OR xukun.
In Somali translation of sentence. Weedh OR xukun.
Sentence in Somali vocab. Weedh OR xukun.
What’s the Somali for sentence? Weedh OR xukun.

Somali

for

sentence

: weedh OR xukun.

Posted on

Solution in Somali is milan OR qoosh OR xal.

In Somali how do you say solution? Milan OR qoosh OR xal.
Q: What’s solution in Somali? A: milan OR qoosh OR xal.
How to say solution in Somali. Milan OR qoosh OR xal.
Say solution in Somali. Milan OR qoosh OR xal.
The Somali word for solution is milan OR qoosh OR xal.
How do you say solution in Somali? Milan OR qoosh OR xal.
Solution in Somali vocabulary. Milan OR qoosh OR xal.
Solution, Somali translation: milan OR qoosh OR xal.
Solution in Somali: milan OR qoosh OR xal.
What is the Somali word for solution? Milan OR qoosh OR xal.
What’s the Somali word for solution? It’s milan OR qoosh OR xal.
Solution in Somali translation. Milan OR qoosh OR xal.
The Somali translation of solution is milan OR qoosh OR xal.
Somali word for solution: milan OR qoosh OR xal.
Translation of solution in Somali: milan OR qoosh OR xal.
Solution in Somali is milan OR qoosh OR xal.
In Somali translation of solution. Milan OR qoosh OR xal.
Solution in Somali vocab. Milan OR qoosh OR xal.
What’s the Somali for solution? Milan OR qoosh OR xal.

Somali

for

solution

: milan OR qoosh OR xal.

Posted on

Suitcase in Somali is shandad OR boorso.

In Somali how do you say suitcase? Shandad OR boorso.
Q: What’s suitcase in Somali? A: shandad OR boorso.
How to say suitcase in Somali. Shandad OR boorso.
Say suitcase in Somali. Shandad OR boorso.
The Somali word for suitcase is shandad OR boorso.
How do you say suitcase in Somali? Shandad OR boorso.
Suitcase in Somali vocabulary. Shandad OR boorso.
Suitcase, Somali translation: shandad OR boorso.
Suitcase in Somali: shandad OR boorso.
What is the Somali word for suitcase? Shandad OR boorso.
What’s the Somali word for suitcase? It’s shandad OR boorso.
Suitcase in Somali translation. Shandad OR boorso.
The Somali translation of suitcase is shandad OR boorso.
Somali word for suitcase: shandad OR boorso.
Translation of suitcase in Somali: shandad OR boorso.
Suitcase in Somali is shandad OR boorso.
In Somali translation of suitcase. Shandad OR boorso.
Suitcase in Somali vocab. Shandad OR boorso.
What’s the Somali for suitcase? Shandad OR boorso.

Somali

for

suitcase

: shandad OR boorso.