Posted on

Strike in Somali is garaacid OR mudaharaadyo shaqo.

In Somali how do you say strike? Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Q: What’s strike in Somali? A: garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
How to say strike in Somali. Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Say strike in Somali. Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
The Somali word for strike is garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
How do you say strike in Somali? Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Strike in Somali vocabulary. Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Strike, Somali translation: garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Strike in Somali: garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
What is the Somali word for strike? Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
What’s the Somali word for strike? It’s garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Strike in Somali translation. Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
The Somali translation of strike is garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Somali word for strike: garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Translation of strike in Somali: garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Strike in Somali is garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
In Somali translation of strike. Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
Strike in Somali vocab. Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.
What’s the Somali for strike? Garaacid OR mudaharaadyo shaqo.

Somali

for

strike

: garaacid OR mudaharaadyo shaqo.