Posted on

Pension in Somali is qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.

In Somali how do you say pension? Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Q: What’s pension in Somali? A: qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
How to say pension in Somali. Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Say pension in Somali. Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
The Somali word for pension is qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
How do you say pension in Somali? Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Pension in Somali vocabulary. Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Pension, Somali translation: qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Pension in Somali: qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
What is the Somali word for pension? Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
What’s the Somali word for pension? It’s qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Pension in Somali translation. Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
The Somali translation of pension is qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Somali word for pension: qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Translation of pension in Somali: qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Pension in Somali is qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
In Somali translation of pension. Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
Pension in Somali vocab. Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.
What’s the Somali for pension? Qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.

Somali

for

pension

: qofka shaqada ka fadhiista OR qofka qaata lacagta hawl-gabka.