Posted on

Join in Somali is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

In Somali how do you say join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Q: What’s join in Somali? A: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
How to say join in Somali. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Say join in Somali. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
The Somali word for join is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
How do you say join in Somali? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali vocabulary. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join, Somali translation: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What is the Somali word for join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali word for join? It’s ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali translation. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
The Somali translation of join is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Somali word for join: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Translation of join in Somali: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali is ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
In Somali translation of join. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
Join in Somali vocab. Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.
What’s the Somali for join? Ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.

Somali

for

join

: ka mid noqosho OR ku xidhid OR ku biirid.