Posted on

Ward in Somali is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.

In Somali how do you say ward? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Q: What’s ward in Somali? A: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
How to say ward in Somali. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Say ward in Somali. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
The Somali word for ward is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
How do you say ward in Somali? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali vocabulary. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward, Somali translation: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
What is the Somali word for ward? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
What’s the Somali word for ward? It’s qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali translation. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
The Somali translation of ward is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Somali word for ward: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Translation of ward in Somali: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali is qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
In Somali translation of ward. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
Ward in Somali vocab. Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.
What’s the Somali for ward? Qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.

Somali

for

ward

: qayb isbitaal OR qayb maamul oo magaalo ka tirsan OR ilaalin ama hayn ilmo aadan dhalin.