Posted on

Sheds in Somali is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.

In Somali how do you say sheds? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Q: What’s sheds in Somali? A: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
How to say sheds in Somali. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Say sheds in Somali. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
The Somali word for sheds is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
How do you say sheds in Somali? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali vocabulary. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds, Somali translation: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
What is the Somali word for sheds? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
What’s the Somali word for sheds? It’s cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali translation. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
The Somali translation of sheds is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Somali word for sheds: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Translation of sheds in Somali: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali is cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
In Somali translation of sheds. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
Sheds in Somali vocab. Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.
What’s the Somali for sheds? Cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.

Somali

for

sheds

: cariishyo OR sandaqaddo yar-yar oo guriga gadaashiis laga dhiso.