Posted on

Ecards in Somali is kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.

In Somali how do you say ecards? Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Q: What’s ecards in Somali? A: kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
How to say ecards in Somali. Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Say ecards in Somali. Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
The Somali word for ecards is kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
How do you say ecards in Somali? Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Ecards in Somali vocabulary. Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Ecards, Somali translation: kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Ecards in Somali: kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
What is the Somali word for ecards? Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
What’s the Somali word for ecards? It’s kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Ecards in Somali translation. Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
The Somali translation of ecards is kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Somali word for ecards: kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Translation of ecards in Somali: kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Ecards in Somali is kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
In Somali translation of ecards. Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
Ecards in Somali vocab. Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.
What’s the Somali for ecards? Kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.

Somali

for

ecards

: kaadhadh elektaroonik ah OR kaadhadh emayl ahaan la isugu diro.

Posted on

Perfect in Somali is dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.

In Somali how do you say perfect? Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Q: What’s perfect in Somali? A: dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
How to say perfect in Somali. Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Say perfect in Somali. Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
The Somali word for perfect is dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
How do you say perfect in Somali? Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Perfect in Somali vocabulary. Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Perfect, Somali translation: dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Perfect in Somali: dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
What is the Somali word for perfect? Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
What’s the Somali word for perfect? It’s dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Perfect in Somali translation. Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
The Somali translation of perfect is dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Somali word for perfect: dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Translation of perfect in Somali: dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Perfect in Somali is dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
In Somali translation of perfect. Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
Perfect in Somali vocab. Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.
What’s the Somali for perfect? Dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.

Somali

for

perfect

: dhamaystiran OR dhan OR kaamil ah.

Posted on

Told in Somali is sheegid OR fal tagay OR u sheegay.

In Somali how do you say told? Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Q: What’s told in Somali? A: sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
How to say told in Somali. Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Say told in Somali. Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
The Somali word for told is sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
How do you say told in Somali? Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Told in Somali vocabulary. Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Told, Somali translation: sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Told in Somali: sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
What is the Somali word for told? Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
What’s the Somali word for told? It’s sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Told in Somali translation. Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
The Somali translation of told is sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Somali word for told: sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Translation of told in Somali: sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Told in Somali is sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
In Somali translation of told. Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
Told in Somali vocab. Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.
What’s the Somali for told? Sheegid OR fal tagay OR u sheegay.

Somali

for

told

: sheegid OR fal tagay OR u sheegay.

Posted on

Profile in Somali is madax qofka OR muqaal dhinac ah.

In Somali how do you say profile? Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Q: What’s profile in Somali? A: madax qofka OR muqaal dhinac ah.
How to say profile in Somali. Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Say profile in Somali. Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
The Somali word for profile is madax qofka OR muqaal dhinac ah.
How do you say profile in Somali? Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Profile in Somali vocabulary. Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Profile, Somali translation: madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Profile in Somali: madax qofka OR muqaal dhinac ah.
What is the Somali word for profile? Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
What’s the Somali word for profile? It’s madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Profile in Somali translation. Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
The Somali translation of profile is madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Somali word for profile: madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Translation of profile in Somali: madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Profile in Somali is madax qofka OR muqaal dhinac ah.
In Somali translation of profile. Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
Profile in Somali vocab. Madax qofka OR muqaal dhinac ah.
What’s the Somali for profile? Madax qofka OR muqaal dhinac ah.

Somali

for

profile

: madax qofka OR muqaal dhinac ah.

Posted on

Taken in Somali is qaatay OR qaata.

In Somali how do you say taken? Qaatay OR qaata.
Q: What’s taken in Somali? A: qaatay OR qaata.
How to say taken in Somali. Qaatay OR qaata.
Say taken in Somali. Qaatay OR qaata.
The Somali word for taken is qaatay OR qaata.
How do you say taken in Somali? Qaatay OR qaata.
Taken in Somali vocabulary. Qaatay OR qaata.
Taken, Somali translation: qaatay OR qaata.
Taken in Somali: qaatay OR qaata.
What is the Somali word for taken? Qaatay OR qaata.
What’s the Somali word for taken? It’s qaatay OR qaata.
Taken in Somali translation. Qaatay OR qaata.
The Somali translation of taken is qaatay OR qaata.
Somali word for taken: qaatay OR qaata.
Translation of taken in Somali: qaatay OR qaata.
Taken in Somali is qaatay OR qaata.
In Somali translation of taken. Qaatay OR qaata.
Taken in Somali vocab. Qaatay OR qaata.
What’s the Somali for taken? Qaatay OR qaata.

Somali

for

taken

: qaatay OR qaata.