Posted on

Options in Somali is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.

In Somali how do you say options? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Q: What’s options in Somali? A: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
How to say options in Somali. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Say options in Somali. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
The Somali word for options is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
How do you say options in Somali? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali vocabulary. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options, Somali translation: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
What is the Somali word for options? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
What’s the Somali word for options? It’s ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali translation. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
The Somali translation of options is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Somali word for options: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Translation of options in Somali: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali is ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
In Somali translation of options. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
Options in Somali vocab. Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.
What’s the Somali for options? Ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.

Somali

for

options

: ikhtiyaaro uu qof wax ku kala dooran karo.