Posted on

Includes in Somali is ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.

In Somali how do you say includes? Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Q: What’s includes in Somali? A: ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
How to say includes in Somali. Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Say includes in Somali. Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
The Somali word for includes is ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
How do you say includes in Somali? Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Includes in Somali vocabulary. Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Includes, Somali translation: ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Includes in Somali: ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
What is the Somali word for includes? Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
What’s the Somali word for includes? It’s ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Includes in Somali translation. Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
The Somali translation of includes is ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Somali word for includes: ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Translation of includes in Somali: ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Includes in Somali is ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
In Somali translation of includes. Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
Includes in Somali vocab. Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.
What’s the Somali for includes? Ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.

Somali

for

includes

: ku jirid OR ku darid OR ka mid ah.