Posted on

Included in Somali is weheliya OR ku jira OR ka mid ah.

In Somali how do you say included? Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Q: What’s included in Somali? A: weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
How to say included in Somali. Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Say included in Somali. Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
The Somali word for included is weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
How do you say included in Somali? Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Included in Somali vocabulary. Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Included, Somali translation: weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Included in Somali: weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
What is the Somali word for included? Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
What’s the Somali word for included? It’s weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Included in Somali translation. Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
The Somali translation of included is weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Somali word for included: weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Translation of included in Somali: weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Included in Somali is weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
In Somali translation of included. Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
Included in Somali vocab. Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.
What’s the Somali for included? Weheliya OR ku jira OR ka mid ah.

Somali

for

included

: weheliya OR ku jira OR ka mid ah.