Posted on

Fixtures in Somali is kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.

In Somali how do you say fixtures? Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Q: What’s fixtures in Somali? A: kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
How to say fixtures in Somali. Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Say fixtures in Somali. Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
The Somali word for fixtures is kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
How do you say fixtures in Somali? Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Fixtures in Somali vocabulary. Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Fixtures, Somali translation: kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Fixtures in Somali: kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
What is the Somali word for fixtures? Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
What’s the Somali word for fixtures? It’s kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Fixtures in Somali translation. Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
The Somali translation of fixtures is kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Somali word for fixtures: kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Translation of fixtures in Somali: kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Fixtures in Somali is kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
In Somali translation of fixtures. Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
Fixtures in Somali vocab. Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.
What’s the Somali for fixtures? Kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.

Somali

for

fixtures

: kulano ciyaareed oo horay loo dejiyey.