Posted on

Feature in Somali is xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.

In Somali how do you say feature? Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Q: What’s feature in Somali? A: xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
How to say feature in Somali. Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Say feature in Somali. Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
The Somali word for feature is xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
How do you say feature in Somali? Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Feature in Somali vocabulary. Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Feature, Somali translation: xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Feature in Somali: xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
What is the Somali word for feature? Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
What’s the Somali word for feature? It’s xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Feature in Somali translation. Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
The Somali translation of feature is xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Somali word for feature: xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Translation of feature in Somali: xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Feature in Somali is xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
In Somali translation of feature. Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
Feature in Somali vocab. Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.
What’s the Somali for feature? Xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.

Somali

for

feature

: xubnaha wajiga midkood OR muujin OR sifada ama muuqa shay.