Posted on

Coverage in Somali is dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.

In Somali how do you say coverage? Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Q: What’s coverage in Somali? A: dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
How to say coverage in Somali. Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Say coverage in Somali. Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
The Somali word for coverage is dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
How do you say coverage in Somali? Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Coverage in Somali vocabulary. Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Coverage, Somali translation: dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Coverage in Somali: dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
What is the Somali word for coverage? Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
What’s the Somali word for coverage? It’s dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Coverage in Somali translation. Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
The Somali translation of coverage is dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Somali word for coverage: dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Translation of coverage in Somali: dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Coverage in Somali is dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
In Somali translation of coverage. Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
Coverage in Somali vocab. Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.
What’s the Somali for coverage? Dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.

Somali

for

coverage

: dhacdo gooni ah OR soo tebinta warka.