Posted on

How do you say spa in Somali? Ururka Kubada cagta ee Waylis.

spa, Somali translation: Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Q: What’s spa in Somali? A: Ururka Kubada cagta ee Waylis.
What is the Somali word for spa? Ururka Kubada cagta ee Waylis.
What’s the Somali word for spa? It’s Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Spa in Somali translation. Ururka Kubada cagta ee Waylis.
How do you say spa in Somali? Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Spa in Somali vocabulary. Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Spa in Somali: Ururka Kubada cagta ee Waylis.
In Somali how do you say spa? Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Translation of spa in Somali: Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Spa in Somali is Ururka Kubada cagta ee Waylis.
In Somali translation of spa. Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Spa in Somali vocab. Ururka Kubada cagta ee Waylis.
The Somali word for spa is Ururka Kubada cagta ee Waylis.
How to say spa in Somali. Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Say spa in Somali. Ururka Kubada cagta ee Waylis.
The Somali translation of spa is Ururka Kubada cagta ee Waylis.
Somali word for spa: Ururka Kubada cagta ee Waylis.
What’s the Somali for spa? Ururka Kubada cagta ee Waylis.

Somali

for

spa

: Ururka Kubada cagta ee Waylis.

Posted on

How do you say sings in Somali? Heesid.

sings, Somali translation: heesid.
Q: What’s sings in Somali? A: heesid.
What is the Somali word for sings? Heesid.
What’s the Somali word for sings? It’s heesid.
Sings in Somali translation. Heesid.
How do you say sings in Somali? Heesid.
Sings in Somali vocabulary. Heesid.
Sings in Somali: heesid.
In Somali how do you say sings? Heesid.
Translation of sings in Somali: heesid.
Sings in Somali is heesid.
In Somali translation of sings. Heesid.
Sings in Somali vocab. Heesid.
The Somali word for sings is heesid.
How to say sings in Somali. Heesid.
Say sings in Somali. Heesid.
The Somali translation of sings is heesid.
Somali word for sings: heesid.
What’s the Somali for sings? Heesid.

Somali

for

sings

: heesid.

Posted on

How do you say spell in Somali? Higaadin.

spell, Somali translation: higaadin.
Q: What’s spell in Somali? A: higaadin.
What is the Somali word for spell? Higaadin.
What’s the Somali word for spell? It’s higaadin.
Spell in Somali translation. Higaadin.
How do you say spell in Somali? Higaadin.
Spell in Somali vocabulary. Higaadin.
Spell in Somali: higaadin.
In Somali how do you say spell? Higaadin.
Translation of spell in Somali: higaadin.
Spell in Somali is higaadin.
In Somali translation of spell. Higaadin.
Spell in Somali vocab. Higaadin.
The Somali word for spell is higaadin.
How to say spell in Somali. Higaadin.
Say spell in Somali. Higaadin.
The Somali translation of spell is higaadin.
Somali word for spell: higaadin.
What’s the Somali for spell? Higaadin.

Somali

for

spell

: higaadin.

Posted on

How do you say sixty in Somali? Lixdan.

sixty, Somali translation: Lixdan.
Q: What’s sixty in Somali? A: Lixdan.
What is the Somali word for sixty? Lixdan.
What’s the Somali word for sixty? It’s Lixdan.
Sixty in Somali translation. Lixdan.
How do you say sixty in Somali? Lixdan.
Sixty in Somali vocabulary. Lixdan.
Sixty in Somali: Lixdan.
In Somali how do you say sixty? Lixdan.
Translation of sixty in Somali: Lixdan.
Sixty in Somali is Lixdan.
In Somali translation of sixty. Lixdan.
Sixty in Somali vocab. Lixdan.
The Somali word for sixty is Lixdan.
How to say sixty in Somali. Lixdan.
Say sixty in Somali. Lixdan.
The Somali translation of sixty is Lixdan.
Somali word for sixty: Lixdan.
What’s the Somali for sixty? Lixdan.

Somali

for

sixty

: Lixdan.

Posted on

How do you say suggestion in Somali? Ra’yi bixin.

suggestion, Somali translation: ra’yi bixin.
Q: What’s suggestion in Somali? A: ra’yi bixin.
What is the Somali word for suggestion? Ra’yi bixin.
What’s the Somali word for suggestion? It’s ra’yi bixin.
Suggestion in Somali translation. Ra’yi bixin.
How do you say suggestion in Somali? Ra’yi bixin.
Suggestion in Somali vocabulary. Ra’yi bixin.
Suggestion in Somali: ra’yi bixin.
In Somali how do you say suggestion? Ra’yi bixin.
Translation of suggestion in Somali: ra’yi bixin.
Suggestion in Somali is ra’yi bixin.
In Somali translation of suggestion. Ra’yi bixin.
Suggestion in Somali vocab. Ra’yi bixin.
The Somali word for suggestion is ra’yi bixin.
How to say suggestion in Somali. Ra’yi bixin.
Say suggestion in Somali. Ra’yi bixin.
The Somali translation of suggestion is ra’yi bixin.
Somali word for suggestion: ra’yi bixin.
What’s the Somali for suggestion? Ra’yi bixin.

Somali

for

suggestion

: ra’yi bixin.

Posted on

How do you say snorkelling in Somali? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

snorkelling, Somali translation: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

snorkelling photo
Q: What’s snorkelling in Somali? A: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
What is the Somali word for snorkelling? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
What’s the Somali word for snorkelling? It’s tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali translation. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
How do you say snorkelling in Somali? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali vocabulary. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
In Somali how do you say snorkelling? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Translation of snorkelling in Somali: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali is tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
In Somali translation of snorkelling. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Snorkelling in Somali vocab. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
The Somali word for snorkelling is tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
How to say snorkelling in Somali. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Say snorkelling in Somali. Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
The Somali translation of snorkelling is tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
Somali word for snorkelling: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.
What’s the Somali for snorkelling? Tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

Somali

for

snorkelling

: tiyuubka uu ku neefsado dambaashuhu marka uu quuso biyaha hoostiisa.

Posted on

How do you say spectre in Somali? Ruuxda qofka dhintay.

spectre, Somali translation: ruuxda qofka dhintay.
Q: What’s spectre in Somali? A: ruuxda qofka dhintay.
What is the Somali word for spectre? Ruuxda qofka dhintay.
What’s the Somali word for spectre? It’s ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali translation. Ruuxda qofka dhintay.
How do you say spectre in Somali? Ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali vocabulary. Ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali: ruuxda qofka dhintay.
In Somali how do you say spectre? Ruuxda qofka dhintay.
Translation of spectre in Somali: ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali is ruuxda qofka dhintay.
In Somali translation of spectre. Ruuxda qofka dhintay.
Spectre in Somali vocab. Ruuxda qofka dhintay.
The Somali word for spectre is ruuxda qofka dhintay.
How to say spectre in Somali. Ruuxda qofka dhintay.
Say spectre in Somali. Ruuxda qofka dhintay.
The Somali translation of spectre is ruuxda qofka dhintay.
Somali word for spectre: ruuxda qofka dhintay.
What’s the Somali for spectre? Ruuxda qofka dhintay.

Somali

for

spectre

: ruuxda qofka dhintay.

Posted on

How do you say squirrel in Somali? Dabagaale.

squirrel, Somali translation: dabagaale.
Q: What’s squirrel in Somali? A: dabagaale.
What is the Somali word for squirrel? Dabagaale.
What’s the Somali word for squirrel? It’s dabagaale.
Squirrel in Somali translation. Dabagaale.
How do you say squirrel in Somali? Dabagaale.
Squirrel in Somali vocabulary. Dabagaale.
Squirrel in Somali: dabagaale.
In Somali how do you say squirrel? Dabagaale.
Translation of squirrel in Somali: dabagaale.
Squirrel in Somali is dabagaale.
In Somali translation of squirrel. Dabagaale.
Squirrel in Somali vocab. Dabagaale.
The Somali word for squirrel is dabagaale.
How to say squirrel in Somali. Dabagaale.
Say squirrel in Somali. Dabagaale.
The Somali translation of squirrel is dabagaale.
Somali word for squirrel: dabagaale.
What’s the Somali for squirrel? Dabagaale.

Somali

for

squirrel

: dabagaale.

Posted on

How do you say squirrels in Somali? Dabagaalayaal.

squirrels, Somali translation: dabagaalayaal.
Q: What’s squirrels in Somali? A: dabagaalayaal.
What is the Somali word for squirrels? Dabagaalayaal.
What’s the Somali word for squirrels? It’s dabagaalayaal.
Squirrels in Somali translation. Dabagaalayaal.
How do you say squirrels in Somali? Dabagaalayaal.
Squirrels in Somali vocabulary. Dabagaalayaal.
Squirrels in Somali: dabagaalayaal.
In Somali how do you say squirrels? Dabagaalayaal.
Translation of squirrels in Somali: dabagaalayaal.
Squirrels in Somali is dabagaalayaal.
In Somali translation of squirrels. Dabagaalayaal.
Squirrels in Somali vocab. Dabagaalayaal.
The Somali word for squirrels is dabagaalayaal.
How to say squirrels in Somali. Dabagaalayaal.
Say squirrels in Somali. Dabagaalayaal.
The Somali translation of squirrels is dabagaalayaal.
Somali word for squirrels: dabagaalayaal.
What’s the Somali for squirrels? Dabagaalayaal.

Somali

for

squirrels

: dabagaalayaal.

Posted on

How do you say scrap in Somali? Tuurid.

scrap, Somali translation: tuurid.
Q: What’s scrap in Somali? A: tuurid.
What is the Somali word for scrap? Tuurid.
What’s the Somali word for scrap? It’s tuurid.
Scrap in Somali translation. Tuurid.
How do you say scrap in Somali? Tuurid.
Scrap in Somali vocabulary. Tuurid.
Scrap in Somali: tuurid.
In Somali how do you say scrap? Tuurid.
Translation of scrap in Somali: tuurid.
Scrap in Somali is tuurid.
In Somali translation of scrap. Tuurid.
Scrap in Somali vocab. Tuurid.
The Somali word for scrap is tuurid.
How to say scrap in Somali. Tuurid.
Say scrap in Somali. Tuurid.
The Somali translation of scrap is tuurid.
Somali word for scrap: tuurid.
What’s the Somali for scrap? Tuurid.

Somali

for

scrap

: tuurid.