Posted on

Hints in Somali is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.

In Somali how do you say hints? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Q: What’s hints in Somali? A: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
How to say hints in Somali. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Say hints in Somali. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
The Somali word for hints is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
How do you say hints in Somali? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali vocabulary. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints, Somali translation: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
What is the Somali word for hints? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
What’s the Somali word for hints? It’s talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali translation. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
The Somali translation of hints is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Somali word for hints: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Translation of hints in Somali: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali is talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
In Somali translation of hints. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
Hints in Somali vocab. Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.
What’s the Somali for hints? Talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.

Somali

for

hints

: talo bixino waxtar leh OR hadal guud mar ah OR kor-mar.

Posted on

Heaven in Somali is janno OR cirka OR samada.

In Somali how do you say heaven? Janno OR cirka OR samada.
Q: What’s heaven in Somali? A: janno OR cirka OR samada.
How to say heaven in Somali. Janno OR cirka OR samada.
Say heaven in Somali. Janno OR cirka OR samada.
The Somali word for heaven is janno OR cirka OR samada.
How do you say heaven in Somali? Janno OR cirka OR samada.
Heaven in Somali vocabulary. Janno OR cirka OR samada.
Heaven, Somali translation: janno OR cirka OR samada.
Heaven in Somali: janno OR cirka OR samada.
What is the Somali word for heaven? Janno OR cirka OR samada.
What’s the Somali word for heaven? It’s janno OR cirka OR samada.
Heaven in Somali translation. Janno OR cirka OR samada.
The Somali translation of heaven is janno OR cirka OR samada.
Somali word for heaven: janno OR cirka OR samada.
Translation of heaven in Somali: janno OR cirka OR samada.
Heaven in Somali is janno OR cirka OR samada.
In Somali translation of heaven. Janno OR cirka OR samada.
Heaven in Somali vocab. Janno OR cirka OR samada.
What’s the Somali for heaven? Janno OR cirka OR samada.

Somali

for

heaven

: janno OR cirka OR samada.

Posted on

Herself in Somali is laftigeeda OR ayada-ahaan.

In Somali how do you say herself? Laftigeeda OR ayada-ahaan.
Q: What’s herself in Somali? A: laftigeeda OR ayada-ahaan.
How to say herself in Somali. Laftigeeda OR ayada-ahaan.
Say herself in Somali. Laftigeeda OR ayada-ahaan.
The Somali word for herself is laftigeeda OR ayada-ahaan.
How do you say herself in Somali? Laftigeeda OR ayada-ahaan.
Herself in Somali vocabulary. Laftigeeda OR ayada-ahaan.
Herself, Somali translation: laftigeeda OR ayada-ahaan.
Herself in Somali: laftigeeda OR ayada-ahaan.
What is the Somali word for herself? Laftigeeda OR ayada-ahaan.
What’s the Somali word for herself? It’s laftigeeda OR ayada-ahaan.
Herself in Somali translation. Laftigeeda OR ayada-ahaan.
The Somali translation of herself is laftigeeda OR ayada-ahaan.
Somali word for herself: laftigeeda OR ayada-ahaan.
Translation of herself in Somali: laftigeeda OR ayada-ahaan.
Herself in Somali is laftigeeda OR ayada-ahaan.
In Somali translation of herself. Laftigeeda OR ayada-ahaan.
Herself in Somali vocab. Laftigeeda OR ayada-ahaan.
What’s the Somali for herself? Laftigeeda OR ayada-ahaan.

Somali

for

herself

: laftigeeda OR ayada-ahaan.

Posted on

Hurt in Somali is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.

In Somali how do you say hurt? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Q: What’s hurt in Somali? A: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
How to say hurt in Somali. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Say hurt in Somali. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
The Somali word for hurt is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
How do you say hurt in Somali? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali vocabulary. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt, Somali translation: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
What is the Somali word for hurt? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
What’s the Somali word for hurt? It’s dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali translation. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
The Somali translation of hurt is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Somali word for hurt: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Translation of hurt in Somali: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali is dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
In Somali translation of hurt. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
Hurt in Somali vocab. Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.
What’s the Somali for hurt? Dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.

Somali

for

hurt

: dhaawicid OR waxyeelid OR xanuujin.

Posted on

Honey in Somali is malab OR macaan.

In Somali how do you say honey? Malab OR macaan.
Q: What’s honey in Somali? A: malab OR macaan.
How to say honey in Somali. Malab OR macaan.
Say honey in Somali. Malab OR macaan.
The Somali word for honey is malab OR macaan.
How do you say honey in Somali? Malab OR macaan.
Honey in Somali vocabulary. Malab OR macaan.
Honey, Somali translation: malab OR macaan.
Honey in Somali: malab OR macaan.
What is the Somali word for honey? Malab OR macaan.
What’s the Somali word for honey? It’s malab OR macaan.
Honey in Somali translation. Malab OR macaan.
The Somali translation of honey is malab OR macaan.
Somali word for honey: malab OR macaan.
Translation of honey in Somali: malab OR macaan.
Honey in Somali is malab OR macaan.
In Somali translation of honey. Malab OR macaan.
Honey in Somali vocab. Malab OR macaan.
What’s the Somali for honey? Malab OR macaan.

Somali

for

honey

: malab OR macaan.

Posted on

Highlight in Somali is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.

In Somali how do you say highlight? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Q: What’s highlight in Somali? A: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
How to say highlight in Somali. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Say highlight in Somali. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
The Somali word for highlight is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
How do you say highlight in Somali? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali vocabulary. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight, Somali translation: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
What is the Somali word for highlight? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
What’s the Somali word for highlight? It’s barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali translation. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
The Somali translation of highlight is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Somali word for highlight: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Translation of highlight in Somali: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali is barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
In Somali translation of highlight. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
Highlight in Somali vocab. Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.
What’s the Somali for highlight? Barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.

Somali

for

highlight

: barta OR ifin OR qaybta ugu muhiimsan.

Posted on

Hate in Somali is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.

In Somali how do you say hate? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Q: What’s hate in Somali? A: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
How to say hate in Somali. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Say hate in Somali. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
The Somali word for hate is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
How do you say hate in Somali? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali vocabulary. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate, Somali translation: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
What is the Somali word for hate? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
What’s the Somali word for hate? It’s dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali translation. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
The Somali translation of hate is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Somali word for hate: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Translation of hate in Somali: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali is dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
In Somali translation of hate. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
Hate in Somali vocab. Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.
What’s the Somali for hate? Dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.

Somali

for

hate

: dhibsi OR karaahiyo OR nacayb.

Posted on

Happens in Somali is dhica OR dhicid.

In Somali how do you say happens? Dhica OR dhicid.
Q: What’s happens in Somali? A: dhica OR dhicid.
How to say happens in Somali. Dhica OR dhicid.
Say happens in Somali. Dhica OR dhicid.
The Somali word for happens is dhica OR dhicid.
How do you say happens in Somali? Dhica OR dhicid.
Happens in Somali vocabulary. Dhica OR dhicid.
Happens, Somali translation: dhica OR dhicid.
Happens in Somali: dhica OR dhicid.
What is the Somali word for happens? Dhica OR dhicid.
What’s the Somali word for happens? It’s dhica OR dhicid.
Happens in Somali translation. Dhica OR dhicid.
The Somali translation of happens is dhica OR dhicid.
Somali word for happens: dhica OR dhicid.
Translation of happens in Somali: dhica OR dhicid.
Happens in Somali is dhica OR dhicid.
In Somali translation of happens. Dhica OR dhicid.
Happens in Somali vocab. Dhica OR dhicid.
What’s the Somali for happens? Dhica OR dhicid.

Somali

for

happens

: dhica OR dhicid.

Posted on

Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

In Somali how do you say heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Q: What’s heading in Somali? A: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How to say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali word for heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How do you say heading in Somali? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocabulary. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading, Somali translation: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What is the Somali word for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali word for heading? It’s cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali translation. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali translation of heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Somali word for heading: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Translation of heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
In Somali translation of heading. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocab. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Somali

for

heading

: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Posted on

Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

In Somali how do you say handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Q: What’s handed in Somali? A: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How to say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali word for handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How do you say handed in Somali? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocabulary. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed, Somali translation: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What is the Somali word for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali word for handed? It’s gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali translation. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali translation of handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Somali word for handed: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Translation of handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
In Somali translation of handed. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocab. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

Somali

for

handed

: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.