Posted on

Cancelled in Somali is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.

In Somali how do you say cancelled? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Q: What’s cancelled in Somali? A: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
How to say cancelled in Somali. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Say cancelled in Somali. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
The Somali word for cancelled is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
How do you say cancelled in Somali? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali vocabulary. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled, Somali translation: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
What is the Somali word for cancelled? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
What’s the Somali word for cancelled? It’s tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali translation. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
The Somali translation of cancelled is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Somali word for cancelled: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Translation of cancelled in Somali: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali is tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
In Somali translation of cancelled. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
Cancelled in Somali vocab. Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.
What’s the Somali for cancelled? Tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.

Somali

for

cancelled

: tirtiray OR nashakhay OR baajin wax dhici lahaa OR joojin wax dhici lahaa.

Posted on

Contains in Somali is ka koobma OR qaada.

In Somali how do you say contains? Ka koobma OR qaada.
Q: What’s contains in Somali? A: ka koobma OR qaada.
How to say contains in Somali. Ka koobma OR qaada.
Say contains in Somali. Ka koobma OR qaada.
The Somali word for contains is ka koobma OR qaada.
How do you say contains in Somali? Ka koobma OR qaada.
Contains in Somali vocabulary. Ka koobma OR qaada.
Contains, Somali translation: ka koobma OR qaada.
Contains in Somali: ka koobma OR qaada.
What is the Somali word for contains? Ka koobma OR qaada.
What’s the Somali word for contains? It’s ka koobma OR qaada.
Contains in Somali translation. Ka koobma OR qaada.
The Somali translation of contains is ka koobma OR qaada.
Somali word for contains: ka koobma OR qaada.
Translation of contains in Somali: ka koobma OR qaada.
Contains in Somali is ka koobma OR qaada.
In Somali translation of contains. Ka koobma OR qaada.
Contains in Somali vocab. Ka koobma OR qaada.
What’s the Somali for contains? Ka koobma OR qaada.

Somali

for

contains

: ka koobma OR qaada.

Posted on

Clip in Somali is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

In Somali how do you say clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Q: What’s clip in Somali? A: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
How to say clip in Somali. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Say clip in Somali. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
The Somali word for clip is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
How do you say clip in Somali? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali vocabulary. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip, Somali translation: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What is the Somali word for clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What’s the Somali word for clip? It’s biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali translation. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
The Somali translation of clip is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Somali word for clip: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Translation of clip in Somali: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
In Somali translation of clip. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali vocab. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What’s the Somali for clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

Somali

for

clip

: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

Posted on

Cliffs in Somali is jarar OR leegag.

In Somali how do you say cliffs? Jarar OR leegag.
Q: What’s cliffs in Somali? A: jarar OR leegag.
How to say cliffs in Somali. Jarar OR leegag.
Say cliffs in Somali. Jarar OR leegag.
The Somali word for cliffs is jarar OR leegag.
How do you say cliffs in Somali? Jarar OR leegag.
Cliffs in Somali vocabulary. Jarar OR leegag.
Cliffs, Somali translation: jarar OR leegag.
Cliffs in Somali: jarar OR leegag.
What is the Somali word for cliffs? Jarar OR leegag.
What’s the Somali word for cliffs? It’s jarar OR leegag.
Cliffs in Somali translation. Jarar OR leegag.
The Somali translation of cliffs is jarar OR leegag.
Somali word for cliffs: jarar OR leegag.
Translation of cliffs in Somali: jarar OR leegag.
Cliffs in Somali is jarar OR leegag.
In Somali translation of cliffs. Jarar OR leegag.
Cliffs in Somali vocab. Jarar OR leegag.
What’s the Somali for cliffs? Jarar OR leegag.

Somali

for

cliffs

: jarar OR leegag.

Posted on

Continuing in Somali is socda OR sii socda OR sii wadid.

In Somali how do you say continuing? Socda OR sii socda OR sii wadid.
Q: What’s continuing in Somali? A: socda OR sii socda OR sii wadid.
How to say continuing in Somali. Socda OR sii socda OR sii wadid.
Say continuing in Somali. Socda OR sii socda OR sii wadid.
The Somali word for continuing is socda OR sii socda OR sii wadid.
How do you say continuing in Somali? Socda OR sii socda OR sii wadid.
Continuing in Somali vocabulary. Socda OR sii socda OR sii wadid.
Continuing, Somali translation: socda OR sii socda OR sii wadid.
Continuing in Somali: socda OR sii socda OR sii wadid.
What is the Somali word for continuing? Socda OR sii socda OR sii wadid.
What’s the Somali word for continuing? It’s socda OR sii socda OR sii wadid.
Continuing in Somali translation. Socda OR sii socda OR sii wadid.
The Somali translation of continuing is socda OR sii socda OR sii wadid.
Somali word for continuing: socda OR sii socda OR sii wadid.
Translation of continuing in Somali: socda OR sii socda OR sii wadid.
Continuing in Somali is socda OR sii socda OR sii wadid.
In Somali translation of continuing. Socda OR sii socda OR sii wadid.
Continuing in Somali vocab. Socda OR sii socda OR sii wadid.
What’s the Somali for continuing? Socda OR sii socda OR sii wadid.

Somali

for

continuing

: socda OR sii socda OR sii wadid.

Posted on

Candidate in Somali is musharrax OR qofka imtixaanka qaata.

In Somali how do you say candidate? Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Q: What’s candidate in Somali? A: musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
How to say candidate in Somali. Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Say candidate in Somali. Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
The Somali word for candidate is musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
How do you say candidate in Somali? Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Candidate in Somali vocabulary. Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Candidate, Somali translation: musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Candidate in Somali: musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
What is the Somali word for candidate? Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
What’s the Somali word for candidate? It’s musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Candidate in Somali translation. Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
The Somali translation of candidate is musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Somali word for candidate: musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Translation of candidate in Somali: musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Candidate in Somali is musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
In Somali translation of candidate. Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
Candidate in Somali vocab. Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.
What’s the Somali for candidate? Musharrax OR qofka imtixaanka qaata.

Somali

for

candidate

: musharrax OR qofka imtixaanka qaata.

Posted on

Carrying in Somali is qaadid OR rarid.

In Somali how do you say carrying? Qaadid OR rarid.
Q: What’s carrying in Somali? A: qaadid OR rarid.
How to say carrying in Somali. Qaadid OR rarid.
Say carrying in Somali. Qaadid OR rarid.
The Somali word for carrying is qaadid OR rarid.
How do you say carrying in Somali? Qaadid OR rarid.
Carrying in Somali vocabulary. Qaadid OR rarid.
Carrying, Somali translation: qaadid OR rarid.
Carrying in Somali: qaadid OR rarid.
What is the Somali word for carrying? Qaadid OR rarid.
What’s the Somali word for carrying? It’s qaadid OR rarid.
Carrying in Somali translation. Qaadid OR rarid.
The Somali translation of carrying is qaadid OR rarid.
Somali word for carrying: qaadid OR rarid.
Translation of carrying in Somali: qaadid OR rarid.
Carrying in Somali is qaadid OR rarid.
In Somali translation of carrying. Qaadid OR rarid.
Carrying in Somali vocab. Qaadid OR rarid.
What’s the Somali for carrying? Qaadid OR rarid.

Somali

for

carrying

: qaadid OR rarid.

Posted on

Criticised in Somali is dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.

In Somali how do you say criticised? Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Q: What’s criticised in Somali? A: dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
How to say criticised in Somali. Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Say criticised in Somali. Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
The Somali word for criticised is dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
How do you say criticised in Somali? Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Criticised in Somali vocabulary. Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Criticised, Somali translation: dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Criticised in Somali: dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
What is the Somali word for criticised? Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
What’s the Somali word for criticised? It’s dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Criticised in Somali translation. Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
The Somali translation of criticised is dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Somali word for criticised: dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Translation of criticised in Somali: dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Criticised in Somali is dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
In Somali translation of criticised. Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
Criticised in Somali vocab. Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.
What’s the Somali for criticised? Dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.

Somali

for

criticised

: dhaleeceeyey OR dhaleeco u soo jeediyey.

Posted on

Contest in Somali is loollan OR baratan OR loollanid.

In Somali how do you say contest? Loollan OR baratan OR loollanid.
Q: What’s contest in Somali? A: loollan OR baratan OR loollanid.
How to say contest in Somali. Loollan OR baratan OR loollanid.
Say contest in Somali. Loollan OR baratan OR loollanid.
The Somali word for contest is loollan OR baratan OR loollanid.
How do you say contest in Somali? Loollan OR baratan OR loollanid.
Contest in Somali vocabulary. Loollan OR baratan OR loollanid.
Contest, Somali translation: loollan OR baratan OR loollanid.
Contest in Somali: loollan OR baratan OR loollanid.
What is the Somali word for contest? Loollan OR baratan OR loollanid.
What’s the Somali word for contest? It’s loollan OR baratan OR loollanid.
Contest in Somali translation. Loollan OR baratan OR loollanid.
The Somali translation of contest is loollan OR baratan OR loollanid.
Somali word for contest: loollan OR baratan OR loollanid.
Translation of contest in Somali: loollan OR baratan OR loollanid.
Contest in Somali is loollan OR baratan OR loollanid.
In Somali translation of contest. Loollan OR baratan OR loollanid.
Contest in Somali vocab. Loollan OR baratan OR loollanid.
What’s the Somali for contest? Loollan OR baratan OR loollanid.

Somali

for

contest

: loollan OR baratan OR loollanid.

Posted on

Cast in Somali is tuurid OR jilayaal OR qaabka.

In Somali how do you say cast? Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Q: What’s cast in Somali? A: tuurid OR jilayaal OR qaabka.
How to say cast in Somali. Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Say cast in Somali. Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
The Somali word for cast is tuurid OR jilayaal OR qaabka.
How do you say cast in Somali? Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Cast in Somali vocabulary. Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Cast, Somali translation: tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Cast in Somali: tuurid OR jilayaal OR qaabka.
What is the Somali word for cast? Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
What’s the Somali word for cast? It’s tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Cast in Somali translation. Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
The Somali translation of cast is tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Somali word for cast: tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Translation of cast in Somali: tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Cast in Somali is tuurid OR jilayaal OR qaabka.
In Somali translation of cast. Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
Cast in Somali vocab. Tuurid OR jilayaal OR qaabka.
What’s the Somali for cast? Tuurid OR jilayaal OR qaabka.

Somali

for

cast

: tuurid OR jilayaal OR qaabka.