Posted on

Achieve in Somali is lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.

In Somali how do you say achieve? Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Q: What’s achieve in Somali? A: lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
How to say achieve in Somali. Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Say achieve in Somali. Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
The Somali word for achieve is lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
How do you say achieve in Somali? Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Achieve in Somali vocabulary. Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Achieve, Somali translation: lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Achieve in Somali: lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
What is the Somali word for achieve? Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
What’s the Somali word for achieve? It’s lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Achieve in Somali translation. Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
The Somali translation of achieve is lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Somali word for achieve: lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Translation of achieve in Somali: lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Achieve in Somali is lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
In Somali translation of achieve. Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
Achieve in Somali vocab. Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.
What’s the Somali for achieve? Lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.

Somali

for

achieve

: lib ku dhamayn OR guul ku dhamayn.

Posted on

Acting in Somali is matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.

In Somali how do you say acting? Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Q: What’s acting in Somali? A: matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
How to say acting in Somali. Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Say acting in Somali. Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
The Somali word for acting is matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
How do you say acting in Somali? Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Acting in Somali vocabulary. Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Acting, Somali translation: matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Acting in Somali: matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
What is the Somali word for acting? Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
What’s the Somali word for acting? It’s matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Acting in Somali translation. Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
The Somali translation of acting is matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Somali word for acting: matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Translation of acting in Somali: matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Acting in Somali is matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
In Somali translation of acting. Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
Acting in Somali vocab. Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.
What’s the Somali for acting? Matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.

Somali

for

acting

: matalid OR matalaya OR falaya OR samaynaya.

Posted on

Author in Somali is qoraa.

In Somali how do you say author? Qoraa.
Q: What’s author in Somali? A: qoraa.
How to say author in Somali. Qoraa.
Say author in Somali. Qoraa.
The Somali word for author is qoraa.
How do you say author in Somali? Qoraa.
Author in Somali vocabulary. Qoraa.
Author, Somali translation: qoraa.
Author in Somali: qoraa.
What is the Somali word for author? Qoraa.
What’s the Somali word for author? It’s qoraa.
Author in Somali translation. Qoraa.
The Somali translation of author is qoraa.
Somali word for author: qoraa.
Translation of author in Somali: qoraa.
Author in Somali is qoraa.
In Somali translation of author. Qoraa.
Author in Somali vocab. Qoraa.
What’s the Somali for author? Qoraa.

Somali

for

author

: qoraa.

Posted on

Arrive in Somali is gaadh OR imow OR gaar.

In Somali how do you say arrive? Gaadh OR imow OR gaar.
Q: What’s arrive in Somali? A: gaadh OR imow OR gaar.
How to say arrive in Somali. Gaadh OR imow OR gaar.
Say arrive in Somali. Gaadh OR imow OR gaar.
The Somali word for arrive is gaadh OR imow OR gaar.
How do you say arrive in Somali? Gaadh OR imow OR gaar.
Arrive in Somali vocabulary. Gaadh OR imow OR gaar.
Arrive, Somali translation: gaadh OR imow OR gaar.
Arrive in Somali: gaadh OR imow OR gaar.
What is the Somali word for arrive? Gaadh OR imow OR gaar.
What’s the Somali word for arrive? It’s gaadh OR imow OR gaar.
Arrive in Somali translation. Gaadh OR imow OR gaar.
The Somali translation of arrive is gaadh OR imow OR gaar.
Somali word for arrive: gaadh OR imow OR gaar.
Translation of arrive in Somali: gaadh OR imow OR gaar.
Arrive in Somali is gaadh OR imow OR gaar.
In Somali translation of arrive. Gaadh OR imow OR gaar.
Arrive in Somali vocab. Gaadh OR imow OR gaar.
What’s the Somali for arrive? Gaadh OR imow OR gaar.

Somali

for

arrive

: gaadh OR imow OR gaar.

Posted on

Attacks in Somali is weerarid OR weerar dagaal.

In Somali how do you say attacks? Weerarid OR weerar dagaal.
Q: What’s attacks in Somali? A: weerarid OR weerar dagaal.
How to say attacks in Somali. Weerarid OR weerar dagaal.
Say attacks in Somali. Weerarid OR weerar dagaal.
The Somali word for attacks is weerarid OR weerar dagaal.
How do you say attacks in Somali? Weerarid OR weerar dagaal.
Attacks in Somali vocabulary. Weerarid OR weerar dagaal.
Attacks, Somali translation: weerarid OR weerar dagaal.
Attacks in Somali: weerarid OR weerar dagaal.
What is the Somali word for attacks? Weerarid OR weerar dagaal.
What’s the Somali word for attacks? It’s weerarid OR weerar dagaal.
Attacks in Somali translation. Weerarid OR weerar dagaal.
The Somali translation of attacks is weerarid OR weerar dagaal.
Somali word for attacks: weerarid OR weerar dagaal.
Translation of attacks in Somali: weerarid OR weerar dagaal.
Attacks in Somali is weerarid OR weerar dagaal.
In Somali translation of attacks. Weerarid OR weerar dagaal.
Attacks in Somali vocab. Weerarid OR weerar dagaal.
What’s the Somali for attacks? Weerarid OR weerar dagaal.

Somali

for

attacks

: weerarid OR weerar dagaal.

Posted on

Archives in Somali is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.

In Somali how do you say archives? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Q: What’s archives in Somali? A: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
How to say archives in Somali. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Say archives in Somali. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
The Somali word for archives is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
How do you say archives in Somali? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archives in Somali vocabulary. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archives, Somali translation: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archives in Somali: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
What is the Somali word for archives? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
What’s the Somali word for archives? It’s ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archives in Somali translation. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
The Somali translation of archives is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Somali word for archives: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Translation of archives in Somali: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archives in Somali is ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
In Somali translation of archives. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
Archives in Somali vocab. Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.
What’s the Somali for archives? Ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.

Somali

for

archives

: ururin OR meel lagu kaydiyo waraaqaha shirkada OR dawlada.

Posted on

Attracts in Somali is soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.

In Somali how do you say attracts? Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Q: What’s attracts in Somali? A: soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
How to say attracts in Somali. Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Say attracts in Somali. Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
The Somali word for attracts is soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
How do you say attracts in Somali? Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Attracts in Somali vocabulary. Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Attracts, Somali translation: soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Attracts in Somali: soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
What is the Somali word for attracts? Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
What’s the Somali word for attracts? It’s soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Attracts in Somali translation. Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
The Somali translation of attracts is soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Somali word for attracts: soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Translation of attracts in Somali: soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Attracts in Somali is soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
In Somali translation of attracts. Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
Attracts in Somali vocab. Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.
What’s the Somali for attracts? Soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.

Somali

for

attracts

: soo jiidasho OR soo jeedanaya OR la dhicis.

Posted on

Article in Somali is maqaal OR qiil OR qodob OR shey.

In Somali how do you say article? Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Q: What’s article in Somali? A: maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
How to say article in Somali. Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Say article in Somali. Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
The Somali word for article is maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
How do you say article in Somali? Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Article in Somali vocabulary. Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Article, Somali translation: maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Article in Somali: maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
What is the Somali word for article? Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
What’s the Somali word for article? It’s maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Article in Somali translation. Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
The Somali translation of article is maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Somali word for article: maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Translation of article in Somali: maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Article in Somali is maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
In Somali translation of article. Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
Article in Somali vocab. Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.
What’s the Somali for article? Maqaal OR qiil OR qodob OR shey.

Somali

for

article

: maqaal OR qiil OR qodob OR shey.

Posted on

Adults in Somali is hanaqaado OR qaangaadho.

In Somali how do you say adults? Hanaqaado OR qaangaadho.
Q: What’s adults in Somali? A: hanaqaado OR qaangaadho.
How to say adults in Somali. Hanaqaado OR qaangaadho.
Say adults in Somali. Hanaqaado OR qaangaadho.
The Somali word for adults is hanaqaado OR qaangaadho.
How do you say adults in Somali? Hanaqaado OR qaangaadho.
Adults in Somali vocabulary. Hanaqaado OR qaangaadho.
Adults, Somali translation: hanaqaado OR qaangaadho.
Adults in Somali: hanaqaado OR qaangaadho.
What is the Somali word for adults? Hanaqaado OR qaangaadho.
What’s the Somali word for adults? It’s hanaqaado OR qaangaadho.
Adults in Somali translation. Hanaqaado OR qaangaadho.
The Somali translation of adults is hanaqaado OR qaangaadho.
Somali word for adults: hanaqaado OR qaangaadho.
Translation of adults in Somali: hanaqaado OR qaangaadho.
Adults in Somali is hanaqaado OR qaangaadho.
In Somali translation of adults. Hanaqaado OR qaangaadho.
Adults in Somali vocab. Hanaqaado OR qaangaadho.
What’s the Somali for adults? Hanaqaado OR qaangaadho.

Somali

for

adults

: hanaqaado OR qaangaadho.

Posted on

Account in Somali is koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.

In Somali how do you say account? Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Q: What’s account in Somali? A: koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
How to say account in Somali. Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Say account in Somali. Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
The Somali word for account is koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
How do you say account in Somali? Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Account in Somali vocabulary. Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Account, Somali translation: koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Account in Somali: koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
What is the Somali word for account? Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
What’s the Somali word for account? It’s koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Account in Somali translation. Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
The Somali translation of account is koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Somali word for account: koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Translation of account in Somali: koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Account in Somali is koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
In Somali translation of account. Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
Account in Somali vocab. Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.
What’s the Somali for account? Koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.

Somali

for

account

: koonto bangi kaaga furan OR xisaabinta lacagta.