Posted on

Boar in Somali is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.

In Somali how do you say boar? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Q: What’s boar in Somali? A: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
How to say boar in Somali. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Say boar in Somali. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
The Somali word for boar is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
How do you say boar in Somali? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali vocabulary. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar, Somali translation: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
What is the Somali word for boar? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
What’s the Somali word for boar? It’s dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali translation. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
The Somali translation of boar is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Somali word for boar: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Translation of boar in Somali: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
In Somali translation of boar. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali vocab. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
What’s the Somali for boar? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.

Somali

for

boar

: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.