Posted on

Biography in Somali is qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.

In Somali how do you say biography? Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Q: What’s biography in Somali? A: qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
How to say biography in Somali. Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Say biography in Somali. Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
The Somali word for biography is qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
How do you say biography in Somali? Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Biography in Somali vocabulary. Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Biography, Somali translation: qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Biography in Somali: qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
What is the Somali word for biography? Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
What’s the Somali word for biography? It’s qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Biography in Somali translation. Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
The Somali translation of biography is qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Somali word for biography: qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Translation of biography in Somali: qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Biography in Somali is qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
In Somali translation of biography. Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
Biography in Somali vocab. Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.
What’s the Somali for biography? Qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.

Somali

for

biography

: qof taariikh nololeedkiis oo qoraal ah.